به نام خداوندگار خرد
وحید امانی زوارم      سابقه تدریس 25 سال        متولد 1350   سوابق آموزشی:
دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران و دکترای سیاست و حکومت از دپارتمان مطالعات تمدنی ترجمه و ارزشیابی شدهبه علوم سیاسی از دانشگاه UPM  مالز ی، سوابق شغلی:
در حال حاضر رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در پژوهشکده تعلیم و تربیت عباسزادگان دبیر رسمی از سال 1369، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، مراکز تربیت معلم  
سرگروه درس تاریخ، جامعهشناسی و اقتصاد در آموزش و پرورش سوابق پژوهشی: همکاری با موسسههای پژوهشی نظیر آیند هشناسی، اسناد انقلاب اسلامی و صدا و سیما کتاب: نقش روحانیت شیعه در پیروزی انقلاب اسلامی با همکاری جناب آقای دکتر نقیب زاده مقال ههای تحلیلی در روزنامههای کثیرالانتشار ملی و محلی مقال ههای علمی تخصصی در نشریات ایندکس شده بی نالمللی به شرح زیر:
1.    Vahid Amani Zoeram, Lee Yok Fee (Ph.D) “Criticism in Public Sphere: The Press Development in Iran's Civil Society 1997-2000” Journal of Politics and Law Vol. 3, No. 2; September 2010
2.    Vahid Amani Zoeram, Fakhreddin Soltani, Jayum Anak Jawan, Challenges of National Identity in Iran, Pensee Journal,Vol 76, No. 4;Apr 2014.  
3.    Vahid Amani Zoeram, Lee Yok Fee, Jayum Anak Jawan, “The Epistemology of the
Concept of Civil Society in the West and Iranian Interpretations” CANADİAN SOCİAL SCİENCE Vol. 6, No. 4, 2010, pp. 01-13
4.    Vahid Amani Zoeram, Lee Yok Fee, Mohammad Agus Yusoff, Fakhreddin Soltani
“Democracy In De Tocqueville Theory And New Islamic Movements” International Journal of
Asian Social Science, 2(12); December 2012, pp. 2220-2236
5.    Vahid Amani Zoeram, Mohammad Agus Yusoff, Fakhreddin Soltani, “Inter-Disciplinary Education: A Pattern for History and Sociology”Journal of Education and Practice. Vol 3, No 16, 2012
6.    Vahid Amani Zoeram, “The press and the balance of political forces in Iran’s political system (1997-2005)” Published in: Fakhreddin Soltani, Political Affairs of Contemporary Iran. VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG Germany, 03 May 2011
7.    Majid khorshidi1, Vahid Amani Zoeram; Lee Yok Fee; Jayum A. Jawan, Politics of
Ethnic Participation During Khatami’s Presidency in Iran (1997-2004), Canadian Social Science Vol. 7, No. 4, 2011, pp. 144-153
8.    Majid khorshidi, Vahid Amani Zoeram, Egalitarian Constitution of the Islamic Republic of Iran and Perceived Discrimination, Presented article to International conference of justice in Islam (Tehran; 2012)
 

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه